Политика за поверителност - Хюман Дизайн

Политика за поверителност

Сайтът humandesign.bocheva.bg уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой клиент и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това се ангажира със защитата на всички лични данни, които се събират от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящия документ се представят принципите, които формират политиката на поверителност на сайта humandesign.bocheva.bg.

Сайтът humandesign.bocheva.bg e собственост на фирма “МАЯ ДИЗАЙН” ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Ген. Цимерман 50, тел: 0887314511.

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Тел: + 359 2 915 35 18 Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уебсайт: www.cpdp.bg

Фирма “МАЯ ДИЗАЙН” ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез сайт, намиращ се на следния Интернет адрес humandesign.bocheva.bg. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с Цветана Бочева.

Лична информация

Сайтът humandesign.bocheva.bg събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: изпълнение на поръчка за услуга, анализ или обучение, създаване на личен профил, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на сайта, организирани събития или игри, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

Сайтът humandesign.bocheva.bg събира следната лична информация: име, телефонен номер, електронна поща, дата и място на раждане.

Фейсбук: Ако изберете да се свържете чрез Фейсбук, може да се получи някаква информация от Вашия акаунт в зависимост от настройките Ви, например, може да се получи информация за Вашите месторабота, семеен статус, списък с приятели, местоживеене, интереси, снимки и др.

Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Правейки поръчка или акаунт в сайта, потребителят изрично отбелязва съгласието си личните му данни да бъдат събирани и обработвани, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

Сайтът humandesign.bocheva.bg използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил в сайта, да се потвърждават заявките, да се обработват и изпълняват подадените заявки и запитвания, да се предлагат допълнителни услуги и събития, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може да се изпълнят поетите задължения и ангажименти и да се предостави услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните му да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже на контактите, публикувани на сайта humandesign.bocheva.bg в страницата Контакти.

Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии

Humandesign.bocheva.bg използва “бисквитки”, за да събира информация от всички потребители на сайта, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите на сайта. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на humandesign.bocheva.bg изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на сайта.

Бисквитките позволяват събирането на информация за употребата на сайта и персонализиране на потребителският опит - да предлага подобни услуги, история на поръчките, улеснено попълване на форми и др. Също така humandesign.bocheva.bg използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на сайта, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва humandesign.bocheva.bg, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглежда humandesign.bocheva.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато Интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя Интернет браузър.

Защита на лични данни

Humandesign.bocheva.bg гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури.

Вътрешно данните се съхраняват на контролиран сървър с ограничен достъп и връзката към него е криптирана (използва се https:// протокол за комуникация). Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на Сайта.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

На други трети лица, несвързани с търговската дейност на „МАЯ ДИЗАЙН“ ЕООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и „МАЯ ДИЗАЙН“ ЕООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Чрез сайта humandesign.bocheva.bg не се събират и не се обработват данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Сайтът humandesign.bocheva.bg не събира съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

Както e отбелязано по-горе се съставят статистики за употребата на сайта humandesign.bocheva.bg, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

Сайтът humandesign.bocheva.bg пази личните данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето заявените услуги или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни се унищожават.

За всички неописани случаи в настоящата страница може да се обърнете към нас на посочените координати в страница „Контакт“.

Дата на влизане в сила: 25. 05. 2018 г.